دسته: مناقصات و مزايده ها

۰

آگهی فراخوان مناقصه عمومی احداث زیرگذر راه آهن در مسیر شهرک فرهنگیان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی احداث زیرگذر راه آهن در مسیر شهرک فرهنگیان به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان:شهرداری صوفیان در نظر دارد پروژه احداث زیرگذر راه آهن در مسیر شهرک فرهنگیاان را ازطریق مناقصه...

۰

آگهی مزایده عمومی بهره برداری از جایگاه CNG(مرحله دوم – نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد با استناد به مجوز شورای محترم اسلامی شهر نسبت به اجاره جایگاه سی ان جی شهرداری جهت بهره برداری اقدام نماید. آخرین مهلت...

۰

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم – نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد بر اساس مجوز شورای محترم اسلامی شهر تعدادی از مغازه های سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به مدت یک الی سه...

۰

آگهی مناقصه عمومی(مرحله دوم – نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد امور مربوط به خدمات شهری و فضای سبز را با قیمت پایه ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال برای خدمات و ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال برای فضای سبز از طریق مناقصه...

۰

آگهی مناقصه عمومی(مرحله اول – نوبت دوم)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد امورات مربوط به خدمات شهری و فضای سبز را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط به مبالغ خدمات شهری۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال و...

آگهی مزایده(کانکس – مغازه – محل کارگاهی) ۰

آگهی مزایده(کانکس – مغازه – محل کارگاهی)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان:شهرداری صوفیان در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری به اجاره یک دستگاه کانکس به متراژ۳*۳ جهت خواربار فروشی و سوپرمارکت در مسکن مهر...

۰

آگهی مزایده(میدان دواب و بازار هفتگی)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری به اجاره و بهره برداری عوارض میدان دواب به مدت ۳سال و بازار هفتگی...

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول – نوبت اول) ۰

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول – نوبت اول)

  به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری در نظر دارد بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر ، بهره برداری از تالار شهرداری را به اجاره واگذار نماید. قیمت پایه سالانه ۷۰میلیون تومان و...

۰

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم _ نوبت دوم)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر ، یک باب مغازه واقع در خیابان شهید بهشتی را به اجاره واگذار نماید. قیمت پایه ماهانه ۲۳۰۰۰۰۰۰ریال...

۰

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم – نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسلامی شهر نسبت به واگذاری به اجاره و بهره برداری تالار شهرداری صوفیان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید....

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول – نوبت اول) ۰

آگهی مزایده عمومی (مرحله اول – نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان:شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شورا تعداد ۷ باب مغازه را از طریق مزایده عمومی به مدت ۳سال به اجاره واگذار نماید. متقاضیان میتوانند همه روزه در...

۰

آگهی مزایده عمومی(مرحله اول – نوبت اول) اجاره تالار شهرداری

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شورا نسبت به واگذاری به اجاره و بهره برداری تالار شهرداری صوفیان به مدت ۲سال و قابل تمدید تا ۳سال دیگر...

۰

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم – نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان:  شهرداری صوفیان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه ماهانه ۲۸میلیون تومان به مدت یک سال...

۰

آگهی مزایده عمومی(مرحله اول – نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد بهره برداری از جایگاه سی ان جی شهرداری را از طریق مزایده عمومی با قیمت پایه ماهانه ۲۸میلیون تومان به مدت یک سال...

۰

آگهی مزایده (مرحله دوم – نوبت اول) بهرده برداری جایگاه CNG شهرداری صوفیان

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری جایگاه سی ان جی شهرداری به بخش خصوصی با قیمت پایه ماهانه ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مدت یک سال...

۰

آگهی مناقصه (مرحله اول – نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان:شهرداری در نظر دارد کلیه امورات خدمات شهری را بصورت حجمی و بدون فهرست بها به مدت یک سال به ملغ پایه سالانه ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به شرکتها و پیمانکاران واجد...

۰

آکهی مزایده گلخانه مکانیزه شهرداری صوفیان( مرحله اول-نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد گلخانه مکانیزه شهرداری را به مدت دو سال از طریق آگهی مزایده به افراد واجد شرایط  به مبلغ یک مییلیارد ریال به مدت...

۰

آگهی مناقصه عمومی(مرحله اول-نوبت اول)کلیه امورات خدمات شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در دارد نسبت به واگذاری کلیه امورات مربوط به خدمات شهری با قیمت پایه سالانه  ۹۷۰میلیون تومان بصورت حجمی و بدون فهرست بها به شرکت ها...

۰

آگهی مزایده(مرحله اول – نوبت اول) فروش قیر

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد نسبت به فروش ۸۰تن قیر با پایه هر تن ۲۵۰۰۰۰۰۰ریال مزایده برگزار نماید.آخرین مهلت دریافت اسناد ۲۳/۱۱/۹۷ میباشد. روابط عمومی شهرداری صوفیان

۰

آگهی مناقصه (مرحله اول – نوبت اول)

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد کلیه امورات مربوط به خدمات شهری شهرداری را با قیمت مبنائ سالانه ۹۷۰۰۰۰۰۰۰۰ریال  از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکتها و پیمانکاران واجد...

آگهی مزایده (مرحله اول- نوبت اول) فروش قیر ۰

آگهی مزایده (مرحله اول- نوبت اول) فروش قیر

به گزارش روابط عمومی شهرداری صوفیان: شهرداری صوفیان در نظر دارد نسبت به فروش ۸۰تن قیر با قیمت پایه هر تن ۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. آخرین مهلت روز سه شنبه...