آگهی مزایده عمومی مرحله دوم

آگهی تجدید مزایده عمومی مرحله دوم

    شهرداری صوفیان به استناد مصوبه شماره ۱۰ مورخ ۱۲/۴/۹۹ و ۱۲ مورخ ۲۵/۴/۹۹ شورای محترم اسلامی شهر صوفیان در نظر دارد تعدادی از مغازه های سطح شهر را از طریق مزایده عمومی به مدت یک الی سه سال طبق شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی به اجاره واگذار نماید. متقاضیان می توانند از تاریخ ۲۳/۰۹/۹۹ لغایت ۱۰/۱۰/۹۹ نسبت به شرکت در مزایده و تحویل پاکت های الف و ب که پاکت الف شامل فیش سپرده و شرایط شرکت در مزایده و پاکت ب شامل برگ پیشنهاد قیمت خواهد بود را به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند. پاکتهای پیشناد قیمت  راس ساعت ۱۰ صبح مورخ۱۱/۱۰/۹۹ روز شنبه  در محل دفتر شهردار مفتوح و قرائت خواهد شد

شرایط شرکت در مزایده :

  1. واریز مبلغ ۵ درصد قیمت پایه برای هر یک از موارد مزایده ای به حساب سپرده ۳۱۰۰۰۰۲۵۷۹۰۰۰ شهرداری نزد بانک ملی صوفیان به عنوان سپرده شرکت در مزایده
  2. برندگان مزایده بایستی اجاره بهاء سه ماهه اول اجاره بهاء را هنگام عقد قرارداد به حساب شهرداری واریز نمایند و برای مابقی اجاره بهاء از هر سه ماه یک فقره چک ارائه نمایند.
  3. سپرده نفرات اول و دوم تا تعیین و اعلام برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند و هرگاه برنده مزایده از عقد قرارداد خودداری نماید، سپرده وی به ترتیب ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد.
  4. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .
  5. به پیشنهادات مبهم، مشروط و فاقد فیش واریزی سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  6. قانون منع مداخله کارکنان دولت شامل این مزایده می‌باشد .
  7. کلیه هزینه چاپ و نشر آگهی و برگزاری مزایده به عهده برندگان مزایده خواهد بود .
  8. چک تضمین بابت حسن انجام تعهدات و یا ضمانت نامه بانکی
  9. تسویه قبوض آب و برق و…در پایان قرارداد ارائه نماید.
ردیفآدرس ملکقیمت پایه ماهانهقیمت پایه سالانهمبلغ سپرده شرکت در مزایده
۱مغازه محل غسالخانه قدیم به انضمام مغازه کوچک کنار آن (سنگبری) به مدت سه سال با شرط افزایش قیمت ۲۰ درصدی نسبت به اجاره بهاء سال قبل۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال۳ سال ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال  
2مغازه شماره ۱ واقع در خیابان بسیج روبروی سوپر مارکت یزدانی به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۳مغازه شماره ۲ واقع در خیابان بسیج روبروی سوپر مارکت یزدانی به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۴مغازه شماره ۳ واقع در خیابان بسیج روبروی سوپر مارکت یزدانی به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۵مغازه شماره ۱ واقع در شهرک فرهنگیان ، روبروی دادگاه به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۶مغازه شماره ۲ واقع در شهرک فرهنگیان ، روبروی دادگاه به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۷مغازه شماره ۳ واقع در شهرک فرهنگیان ، روبروی دادگاه به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۸مغازه شماره ۷ واقع در شهرک فرهنگیان ، روبروی دادگاه به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۹مغازه شماره ۱ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۰مغازه شماره ۲ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۱مغازه شماره ۳ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۲مغازه شماره ۴ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۳مغازه شماره ۵ واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۹۰۰٫۰۰۰ ریال
۱۴مغازه شماره ۶ (اتاق اصناف) واقع در محوطه امام زاده به مدت یک سال۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریالیک سال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
ذذ

روابط عمومی شهرداری صوفیان

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *