شهردار

بسمه تعالی

شهر خلاق، با مدیریت تعاملی توسعه پیدا می‌کند و مشارکت شهروندان، فرآیند برنامه‌ریزی را توسعه می‌دهد و هرچقدر آموزش‌های فردی توسعه پیدا کند، رسیدن به اهداف نیز آسان‌تر و نزدیک‌تر می‌شود.

در دهه‌های اخیر با توسعه اقتصاد صنعتی، جمعیت شهرنشینی رو به افزایش نهاده و شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خاصی را حاکم کرده که سرفصل همه آن‌ها، جایگزینی مفهوم شهروندی به‌جای شهرنشینی است. در شهرهای پیشرفته امروز، همه افراد جامعه خود را سهیم و شریک در مدیریت شهر می‌دانند و به نوعی در مسیر توسعه شهر تلاش می‌کنند و تعامل نزدیک شهروندان با مدیران شهری، شرایط مناسب و افزایش کیفیت زندگی را ایجاد می‌کند.

مدیریت اسلامى “خردگرا” و مدیریت کارآمد اسلامى، بر مبناى ارزش هاى اسلامى، بر مبناى ارزش هاى دینى “انسان محور”مى باشد؛براساس این راهبرد است که مدیریت کارآمد اسلامى مى تواند به سادگى بین دو فرآیند”تدبیر” و” تغییر” رابطه برقرار نماید وتاثیر عناصرى همچون عقل، علم وعزم نیز در بطن این نوع مدیریت قابل لحاظ خواهد بود؛ از این رو، خردگرایى وانسان محورى در آرمان شهر اسلامى، مهمترین معیار و محور اصلى در تکوین مدیر ، شهر و شهروند می باشد. این نوع مدیریت، باید با درک اقتضائات زمانى و مکانى، راه را براى شناخت “جامعه” ،” زمان” و “کشف ویژگى هاى هر زمان” همواره نماید تا معیارهاى رشد شهروند و توسعه شهر محقق گردد.

بر همین اساس، بطور قطع این نوع مدیریت که هم رضایتمندى خداوند مهربان ، هم ضرورت هاى انقلاب اسلامى و هم مطالبات شهروندان را در نظر مى گیرد مروج این فرآیند خواهد بود که خرد جمعى و سرعت در امر توسعه، مستلزم مدارا ومدیریت بهره ورى است که به باور بنده، تحقق چنین مدیریتى، ضامن از قوه به فعل درآمدن تمام عناصر ارزشى ومقوم تمام اهداف توسعه گرایانه می باشد؛ فرآیندى که عملا باعث تحقق آرمان هاى ارزشمند انقلاب ما به عنوان پروسه هاى ناتمام، همواره نیازمند این گونه عقلانیت توام با ایمان وعشق در سطح مدیریت است.

امیدواریم در سایه توجهات الهی و حمایت مسؤولین و همراهی و همدلی شما همشهریان مهربان و دلسوز در آینده شاهد خدمات بیشتر و بهتر و شکوفایی هر چه تمام‌تر شهرمان باشیم.

دکتر احمد رادمهر

شهردار صوفیان