شورای اسلامی شهر

اعضای محترم شورای اسلامی صوفیان :

  • آقای مهدی بدلی بعنوان  رئیس شورا،

  • فهیمه ترابی نائب رئیس شورا،

  • طاهره رمضان خواه منشی اول،

  • عسگری منشی دوم

  • رزم خاموش به عنوان نماینده شورای شهر در شورای اسلامی شهرستان

 

صورت جلسات شورای اسلامی شهر صوفیان جهت اطلاع عموم از ابتدای سال ۱۳۹۷ در این قسمت درج می گردد

۱- جلسه شماره ۱ (۱۳۹۷/۰۱/۲۰) : دانلود فایل صورتجلسه

۲- جلسه شماره ۲ (۱۳۹۷/۰۱/۲۷) : دانلود فایل صورتجلسه

۳- جلسه شماره ۳ (۱۳۹۷/۰۲/۰۳) : دانلود فایل صورتجلسه

۴- بودجه سال ۱۳۹۷شورا : دانلود فایل بودجه

۵- اصلاح و متمم بودجه سال۱۳۹۶:دانلود فایل

۶- جلسه شماره ۴ (۱۳۹۷/۰۲/۱۷) : دانلود فایل صورتجلسه

۷-جلسه شماره ۵(۱۳۹۷/۰۲/۲۴) : دانلود فایل صورتجلسه

۸-اصلاح و متمم بودجه شورا: دانلود فایل 

۹- تفریغ بودجه شورا: دانلود فایل 

۱۰–جلسه شماره۶(۱۳۹۷/۳/۷) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۱–جلسه شماره۷(۱۳۹۷/۳/۱۳) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۲–جلسه شماره۸(۱۳۹۷/۳/۲۱) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۳–جلسه شماره۹(۱۳۹۷/۴/۰۴) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۴–جلسه شماره۱۰(۱۳۹۷/۴/۱۱) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۵–جلسه شماره۱۱(۱۳۹۷/۴/۲۵) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۶–جلسه شماره۱۲(۱۳۹۷/۵/۰۱) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۷–جلسه شماره۱۳(۱۳۹۷/۵/۲۲) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۸–جلسه شماره۱۴(۱۳۹۷/۶/۶) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۹–جلسه شماره۱۵(۱۳۹۷/۶/۱۲) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۰–جلسه شماره۱۶(۱۳۹۷/۶/۱۹) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۱–جلسه شماره۱۷(۱۳۹۷/۶/۲۶) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۲–جلسه شماره۱۸(۱۳۹۷/۷/۲) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۳–جلسه شماره۱۹(۱۳۹۷/۷/۹) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۴–جلسه شماره۲۰(۱۳۹۷/۷/۱۷) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۵–جلسه شماره۲۱(۱۳۹۷/۷/۳۰) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۶–جلسه شماره۲۲(۱۳۹۷/۸/۱۴) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۷–جلسه شماره۲۳(۱۳۹۷/۸/۲۱) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۸–جلسه شماره۲۴(۱۳۹۷/۸/۲۸) : دانلود فایل صورتجلسه

۲۹–جلسه شماره۲۵(۱۳۹۷/۹/۵) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۰–جلسه شماره۲۶(۱۳۹۷/۹/۱۲) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۰–جلسه شماره۲۷(۱۳۹۷/۰۹/۱۹) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۲–جلسه شماره۲۸(۱۳۹۷/۰۹/۲۶) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۳–جلسه شماره۲۹(۱۳۹۷/۱۰/۳) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۴–جلسه شماره۳۰(۱۳۹۷/۱۰/۱۰) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۵–جلسه شماره۳۱(۱۳۹۷/۱۰/۱۷) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۶–جلسه شماره۳۲(۱۳۹۷/۱۰/۲۲) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۷–جلسه شماره۳۳(۱۳۹۷/۱۰/۲۴) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۸–جلسه شماره۳۴(۱۳۹۷/۱۱/۰۱) : دانلود فایل صورتجلسه

۳۹–جلسه شماره۳۵(۱۳۹۷/۱۱/۰۳) : دانلود فایل صورتجلسه

۴۰–جلسه شماره۳۶(۱۳۹۷/۱۱/۰۸) : دانلود فایل صورتجلسه

۴۱–جلسه شماره۳۷(۱۳۹۷/۱۱/۲۵) : دانلود فایل صورتجلسه

۴۲–جلسه شماره۳۸(۱۳۹۷/۱۲/۱۳) : دانلود فایل صورتجلسه

۴۳–جلسه شماره۳۹(۱۳۹۷/۱۲/۲۰) : دانلود فایل صورتجلسه

صورتجلسات شورای اسلامی شهر صوفیان سال ۱۳۹۸

۱–جلسه شماره۱(۱۳۹۸/۱/۱۹) : دانلود فایل صورتجلسه

۲–جلسه شماره۲(۱۳۹۸/۱/۲۶) : دانلود فایل صورتجلسه

۳–جلسه شماره۳(۱۳۹۸/۰۲/۰۲) : دانلود فایل صورتجلسه

۴–جلسه شماره۴(۱۳۹۸/۰۲/۰۹) : دانلود فایل صورتجلسه

۵–جلسه شماره۵(۱۳۹۸/۰۲/۱۶) : دانلود فایل صورتجلسه

۶–جلسه شماره۶(۱۳۹۸/۰۲/۲۳) : دانلود فایل صورتجلسه

۷–جلسه شماره۷(۱۳۹۸/۰۲/۳۰) : دانلود فایل صورتجلسه

۸–جلسه شماره۸(۱۳۹۸/۰۳/۱۳) : دانلود فایل صورتجلسه

۹–جلسه شماره۹(۱۳۹۸/۰۳/۲۰) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۰–جلسه شماره۱۰(۱۳۹۸/۰۳/۲۷) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۱–جلسه شماره۱۱(۱۳۹۸/۰۴/۳) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۲–جلسه شماره۱۲(۱۳۹۸/۰۴/۱۰) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۳–جلسه شماره۱۳(۱۳۹۸/۰۴/۱۷) : دانلود فایل صورتجلسه

۱۴–جلسه شماره۱۴(۱۳۹۸/۰۴/۲۴) : دانلود فایل صورتجلسه