امور عمرانی و شهرسازی

امور عمرانی و شهرسازی

مهندس داوود سرباز منور

تلفن تماس : ۴۲۵۲۱۶۹۱-۰۴۱

شرح وظایف :

نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر و تفکیک آنها

بررسی کلیه پیشنهادات ، تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفضیلی

راهنمایی و هماهنگی مسائل شهرسازی و ضوابط ساختمان

رسیدگی به امورات مربوط به مهندسین ناظر ساختمان

انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری

اقدام به صدور اجازه تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفضیلی

تهیه و تدوین آئیننامه ها و مقررات و ضوابط مربوط به مسائل شهرسازی و پیشنهاد استاندارد های مختلف در امور شهرسازی

بررسی وضع موجود خیابانها از نظر نوسازی و زیرسازی بمنظور پیش بینی در برنامه عمران

نظارت بر اجرای خیابان سازی و پیاده رو سازی

شرکت در کمیته برنامه ریزی و تهیه برنامه های اجرایی طرحهای پیش بینی شده

شرکت در کمیسیون ها و عقد قراردادها و بررسی و مطالعه پیشنهادات پیمانکاران و تایید صلاحیت و تعیین ظرفیت اجرای کار به پیمانکاران محلی

برنامه ریزی بمنظور تشکیل جلسات کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ با توجه به تعداد پرونده های طبقه بندی شده و دعوت از اعضای کمیسیونها جهت شرکت در جلسات

صدور پروانه ساختمانی

رسیدگی و صدور پایانکار ساختمانی با توجه به مقررات مربوطه و رعایت مفاد پروانه ساختمانی