خدمات شهری و فضای سبز

مسئول خدمات شهری

جواد افهامی

تلفن تماس : ۴۲۵۲۱۶۹۱-۰۴۱ 

شرح وظایف :

مطالعه و بررسی زمینه های مختلف بمنظور ارائه خدمات و فراهم ساختن تسهیلات لازم برای تامین رفاه شهروندان

انجام بررسی های اجتماعی ضروری برای تعیین اماکن مناسب جهت احداث میادین عمومی برای عرضه و فروش ارزاق ، پارکینگ های عمومی ، ترمینال های مسافربری ، نوانخانه ها ، پرورشگاهها ، خانه های سالمندان و غیره

کنترل فعالیت ها و برنامه های اجرایی آتش نشانی و خدمات ایمنی جهت ارتقاء سطح آموزش و مهارت کادر مربوطه

بررسی امور مربوط به احداث و توسعه ایستگاههای آتش نشانی در سطح شهر از طریق هماهنگی با مناطق و واحدهای ذیربط شهرداری

مراقبت در بهبود و انتظام مربوط به امور کشتارگاه

نظارت در مراقبت بر امور مربوط به حمل و دفن بهداشتی زباله و نخاله و نظافت شهر و صدور دستورات لازم به مسئولین مربوطه

رسیدگی و مراقبت در بهبود و انتظام  امور مربوط به اداره موتوری و تعمیرات

نظارت به امور زیباسازی و تاسیسات شهر و حفظ و نگهداری آنها

حفظ فضای سبز موجود و هنگام متحدثات شهری

اجرای عملیات پارک سازی و باغچه بندی و همچنین همکاری با مسئولین فنی و عمران در خصوص نوسازی ساختمانها و تعمیرات اساسی در پارک ها

نظارت بر جلوگیری از قطع بی رویه درختان و حفظ استانداردهای تعیین شده مربوط به فضای سبز در سطح شهر و نظارت بر قطع درختان خشک و آفت زده در سطح شهر پس از بررسی در کمیسیون مربوطه