واحد درآمد

امور مالی

مسئول درآمد

ابراهیم رحیمی

تلفن تماس : ۴۲۵۲۱۶۹۱-۰۴۱

شرح وظایف :

اجرای دقیق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

همکاری های لازم با مدیریت امور درآمد برای تهیه برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در چارچوب استراتژی شهرداری

برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمد ها با توجه به دستورالعمل ها، آیین نامه های ابلاغی از طرف مدیریت امور درآمد

کنترل قبوض عوارض توزیع شده توسط اداره پست و تایید گزارش عملکرد آنها به مسئول مافوق

هماهنگی لازم با اداره شهرسازی منطقه در خصوص اجرای دستورالعمل های وصول عوارض

نظارت و پیگیری بر جذب و وصول عوارض و درآمدها از طریق مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده ۷۷ و …

بروز رسانی اطلاعات و نقشه های حاصل از ممیزی املاک و وصول عوارض نوسازی و صدور اجراییه های لازم جهت مستنکفین از عوارض و رسیدگی به اعتراضات مؤدیان

گواهی و تأیید پیش نویس کلیه مجوزهای مرتبط با واحد درآمد

بررسی و پیشنهاد منابع جدید عوارض و درآمد و انعکاس آن به مدیریت درآمد شهرداری

انجام کلیه دستورالعمل ها به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع

شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۷۷ و ابلاغ آراء به واحدهای صنفی مربوطه

ارتباط مستمر با مسؤول باجه بانک مستقر در منطقه به منظور رفع ابهامات احتمالی در فیش ها و صورت حسابهای بانکی

ثبت آمار و ارسال به موقع اطلاعات درآمدی و رفع مغایرت های آمار هر روز با هماهنگی مسؤول مربوطه در مدیریت امور درآمد

تهیه پرینت درآمدی هر ماه پس از بسته شدن آمار

کنترل و اطمینان از واریز وجوه چکهای بین بانکی و قبوض پرداختی به حساب شهرداری

تکمیل پیش نویس پاسخ استعلام، رهن و نقل و انتقال

کنترل لازم در رابطه با گواهی های مراجع ذیربط در خصوص موضوع مورد استعلام

ثبت درخواست ( انتقال مالکیت، سرقفلی، ملکی، رهنی، اجاره ای ) و اخذ مدارک لازم

کنترل پاسخ استعلام صادر شده قبلی و همخوانی با اسناد مالکیت، میزان مالکیت، پلاک ثبتی و …

پاسخ استعلام، رهن، نقل و انتقال، بانک، اجاره پس از اخذ نظر واحدهای مربوطه
ثبت درخواست (صدور پروانه، عدم خلاف ،پایانکار، دستور نقشه و …) و اخد مدارک لازم

اعلام و کنترل سوابق عوارض پرداخت شده (ساختمانی، مشرفیت، تراکم، سهم خدمات و …

اعلام بدهی موجود در پرونده به مسئولین مربوطه

تشخیص و تصمیم گیری در خصوص نیاز به بازدید از ملک و همچنین تعیین مأمور و زمان کارشناسی از آن

انجام مکاتبات مورد نیاز جهت استرداد، تعویض و یا تأخیر در وصول چکها به مراجع ذیربط

تشکیل پرونده جهت خودروها موجود در سطح شهر در سیستم رایانه ای

تعیین میزان بدهی عوارض سالیانه اتومبیل

صدور کلیه قبوض پرداخت عوارض

پیگیری اخذ برچسب عوارض اتومبیل از مدیریت درآمد مرکزی جهت تحویل به پرداخت کنندگان عوارض

صدور برگ مفاصاحساب عوارض سالیانه

صدور و ثبت برگ درخواست تقسیط پرونده

تحویل فرم های مربوط به ضامن و وصول آن پس از تکمیل به منظور تشکیل پرونده تقسیطی برابر قوانین و مقررات

اخذ چکهای متقاضیان تقسیط بدهی و کنترل چکهای اخذ شده با توجه به دستور العمل های موجود

تشکیل پرونده تقسیطی در سیستم رایانه ای

ارسال به موقع چکهای تقسیطی به مراجع ذی ربط جهت وصول

صدور گواهی تقسیط چکهای موجود در پرونده در مراجعات گوناگون متقاضی

صدور قبض اعلام وصول و درج در سوابق مربوطه

ارایه گزارش از وضعیت وصول چکها به مسؤول مربوطه

هماهنگی با کارشناس GIS جهت بروز رسانی نقشه های محدوده منطقه به منظور استفاده در امور ممیزی

هماهنگی با کارشناس GIS به منظور اصلاح اطلاعات توصیفی و مکانی املاک

بررسی نحوه توزیع قبوض عوارض سالیانه و کنترل عملکرد دستگاه توزیع کننده قبوض

هماهنگی با مأمور اجرا و ابلاغ جهت بررسی و اصلاح قبوض برگشتی املاک و توزیع مجدد آنها

هماهنگی با مأمورین وصول جهت بهینه سازی وصول عوارض سالیانه

مطالعه و بررسی رویکردها و روشهای نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام ها و سبک های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش ها

برنامه ریزی برای ساده سازی رویه های وصول عوارض

اجرای دستور العمل ها و آئین نامه و ضوابط اجرایی

ارائه پیشنهادات برای افزایش بهره وری و همکاری در تهیه و پیاده سازی پیشنهادات پذیرفته شده

بررسی ثبت مبالغ اعتبارات مصوب در دفاتر اعتبارات نقدی

بررسی سیستمی دفاتر روزانه کل، معین و روزنامه و بررسی و ثبت درآمدها در کدهای مربوطه

بررسی ترازنامه آزمایشی مانده گیری و بستن حساب جهت اصلاح

بررسی و بکارگیری رویکردها و روش های نوین کاری برای انجام کارآمد وظایف و فعالیت ها و عملکردها

پیگیری و همکاری به منظور طراحی ، اجرا و به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد

پیگیری وصول عوارض سازمان های دولتی

پیگیری و همکاری به منظور طراحی و تشکیل بانک های اطلاعاتی درآمدی مورد نیاز

تهیه فهرست های لازم در مورد پرداخت های مختلف جهت ارائه به مقامات مافوق

دریافت و تفکیک حساب های درآمدی جهت ممیزی

کمک در تهیه صورت های مغایرت های بانکی

نظارت بر وصول تعرفه مصوب شهرداری در زمینه عوارض مسافرین، بازیها و نمایشات ، پایانه های مسافربری، خودرو و سایر عوارض مشابه

نظارت بر وصول قدرالسهم شهرداری از عوارض تجمیع از دارایی وعوارض سوخت، حقوق گمرکی و کمکهای دولتی از سازمان شهرداریها

وصول عوارض و وجوه متمرکز، کمکهای دولتی و سایر

هماهنگی ، برنامه ریزی ، هدایت و نظارت بر وصول درآمدهای شهرداری توسط مناطق و واحدهای تابعه و اتخاذ تدابیر لازم

همکاری به منظور مطالعه ، بررسی و شناخت منابع پایدار درآمدی و تهیه و تدوین روش های وصولی آن و کنترل و نظارت بر آنها

همکاری در اتخاذ تدابیر لازم به منظور مطالعه و تشخیص و استیفای حقوق شهرداری و به حیطه وصول در آوردن بدهی معوقه مؤدیان

ارائه پیشنهاد به منظور یافتن منابع درآمدی جدید و بازنگری در منابع درآمدی

تهیه وتدوین بودجه ودرآمد پیشنهادی جهت تصویب در شورای شهر ) بودجه مصوب ومتمم (

جهت شناسایی نقاط ضعف عملیات مرتبط با وصول عوارض و درآمدها در شهرداری و ارائه راهکار برای رفع آن

نظارت بر عملکرد کمیسیون های شهرداری یا مرتبط با شهرداری برای جذب عوارض و درآمدهای مرتبط با مناطق

همکاری در نظارت بر کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات و تصمیمات لازم و کوشش در رفع نواقص

تلاش در جهت به هنگام سازی سیستم های مکانیزه و نرم افزاری وصول درآمد

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف