حمل و نقل

مسئول حمل و نقل

جواد افهامی

تلفن تماس : ۴۲۵۲۱۶۹۱-۰۴۱

شرح وظایف :

وصول عوارض اتومبیل ها و سایر وسائط نقلیه

انجام سایر امور محوله ازسوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف.