روابط عمومی و رسیدگی به شکایات

مسئول روابط عمومی

مهدی تارویردیزاده – علی عبدالهی

تلفن تماس : ۴۲۵۲۱۶۹۱-۰۴۱

شرح وظایف :

تامین ارتباط شهرداری با مردم ، شوراهای محلی ، جراید ، رادیو و تلویزیون بمنظور انعکاس فعالیت های شهرداری و موسسات تابعه به شهروندان و کوشش در جلب اعتماد مردم و همکاری آنها با واحد های مختلف شهرداری

برنامه ریزی در زمینه تشکیل کمیسیون های نامگذاری معابر و اماکن عمومی و انعکاس مصوبات به ارگان ها و واحد های ذیربط و انجام امور نامگذاری در کلیه معابر و اماکن و تابلوهای مربوطه

نظارت بر حسن انجام پذیرایی ها و امور مختلف تشریفاتی و تهیه و نصب تابلو ، پوستر ، پرچم ، پلاکارد و آگهی و نظافت سکوهای مربوطه

نظرخواهی عمومی از مردم بصورت مستمر با ارائه پرسشنامه بمنظور اطلاع از نظریات آنان توسط رابطین

تهیه و تنظیم برنامه های بازدید مردم از فعالیت های انجام شده توسط سازمانها ، موسسات مختلف شهرداری

پیگیری وظایف شهرداری در ارتباط با تشریک مساعی با موسسات فرهنگی و بهداشتی و تربیتی موجود در شهر