فناوری اطلاعات

کارشناس فناوری اطلاعات

علیـرضا پـویافـر

تلفن تماس : ۴۲۵۲۱۷۹۸-۰۴۱

شرح وظایف :

اجرای دقیق آیین نامه ها،دستورالعمل ها،بخشنامه ها و ظوابط مربوطه.

جمع آوری ، بررسی و تدوین نیازهای حوزه های مختلف شهرداری در ارتباط با سخت افزار ونرم افزار .

توزیع امکانات،مدیرت و نظارت بر استفاده بهینه ازتجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری.

برنامه ریزی برای پشتیبانی و نگهداری تجهیزات و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری.

بررسی نیازهای آموزشی در ارتباط با رایانه و ارائه پیشنهاد برای برگزاری دوره های آموزشی.

تهیه و مدیریت نرم افزارهای مورد نیاز واحد های شهرداری جهت بهبود روش های اجرایی و کاربردی

راهبری نرم افزارهای شهرداری الکترونیک درمنطقه

پیگیری و نظارت برامورشبکه و ارتباطات درون و برون سازمانی

نظارت برنگهداری اتاق سرور

همکاری با شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری جهت تضمین سخت افزار و نرم افزار

مدیریت کاربران سیستم های شهرداری و ارائه آموزش های لازم به پرسنل مربوطه جهت جمع آوری و کنترل اطلاعات برای استفاده از برنامه ها و سیستم های کامپیوتری

انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف مافوق در حدود وظایف ارجاع می گردد .